India

The Taj Mahal
India

March 2011

The Taj Mahal
India

March 2011

The Taj Mahal
India

March 2011

Jama Masjid
India

March 2011

River Yamuna
India

March 2011

Mathura
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Bonfires during Holi celebrations
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

An effigy built for Holi celebrations
India

March 2011

Building a pyre for burning effigies
India

March 2011

Mathura
India

March 2011

Mathura
India

March 2011

River Yamuna
India

March 2011

River Yamuna
India

March 2011

River Yamuna
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Holi Festival
India

March 2011

Exiting Banke Bihari
India

March 2011

Exiting Banke Bihari
India

March 2011

River Yamuna
India

March 2011

River Yamuna
India

March 2011

River Yamuna
India

March 2011

Uttar Pradesh
India

March 2011

Pilgrims during Holi
India

March 2011

Govardhan
India

March 2011

The Himalayas
India

March 2011

Ladakh
India

March 2011

Ladakh
India

March 2011

Ladakh
India

March 2011

The Himalayas
India

March 2011

The Himalayas
India

March 2011